گردشگری در ایران-اگرچه توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی به منظور استفاده هرچه بیشتر از مزایای متعدد آن اجتناب ناپذیر است ولی مشکلات و تنگناهای متعدد در راه رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران نباید از نظرها دور بماند برخی از این مشکلات عبارتند از:

-فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاستهای صنعت گردشگری در ایران در قالب یک برنامه اجرایی.

 

-یکی دیگر از موانع اصلی توسعه گردشگری در ایران،توسعه نیافتگی سواحل خلیج فارس و امکانات مناسب دریایی (باغهای دریایی – پارکهای آبی و جزایر توریستی و…)

-فقدان وزارتخانه توریسم و گردشگری در ایران

-یکی دیگر از موانع اصلی توسعه گردشگری در ایران،فضای نامساعد تبلیغاتی برای مخدوش کردن چهره ایران و انزوای ایران در سطح بین‌المللی

 

-یکی دیگر از موانع اصلی توسعه گردشگری در ایران،عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسلامی

 

-‌فقدان نیروی انسانی کار آزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر گردشگریدر ایران و بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی کادر شاغل در موسسات جهانگردی (از قبیل خدمتگزاران هتلها، کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردی)

 

– عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به علت عدم سودآوری،  اقدامات سلیقه‌ای و محدودکننده از سوی برخی مقامات غیرمسئول و…

-یکی دیگر از موانع اصلی توسعه گردشگری در ایران،ناهماهنگی در همکاری بین سازمانها و ارگانهای دولتی که در بهبود وضع جهانگردی مؤثرند.

– تصمیم گیریهای منفک سازمانها – کمبود نیروی متخصص

– نبود امکانات اولیه مثل اقامتگاههای مناسب وامکانات بدیهی و ضروری

– تعدد مراکز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابی – فقدان یک شبکه ماهواره ای به زبان انگلیسی مختص تبلیغات جهانی در زمینه گردشگری در ایران -عدم استفاده از کارشناسان مجرب و آشنا به صنعت جهانگردی

– عدم شرکت فعال در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور

-نیاز به تغییر نگرش فرهنگی مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و گردشگری و پذیرش آن به عنوان یک اصل فرهنگی و نه اقتصادی، گردشگر هزاره سوم به مفهوم حقیقی گردشگر است و قواعد و قوانین کشوری همچون ایران را می‌پذیرد. جهانگرد امروز برای جهانگردی خود یک خط سیر مشخص دارد و شرطی همچون حفظ حجاب نمی‌تواند دلیلی برای حذف ایران از فهرست کشورهای مورد نظر جهانگرد باشد.

 

عمده مشکل ایران در حوزه گردشگری، مربوط به مسائل اجرایی و مدیریتی است که اگر دیدگاه جهان بینی خود را گسترش دهیم مبحث اقتصادی این صنعت نیز حل خواهد شد.

 

با توجه به این مطالب، این پژوهش تلاش دارد که نسبت به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران اقدام نموده و ضمن شناسایی موثرترین عوامل، راهکارهای لازم و اساسی در توسعه و رشد را جهت استفاده متولیان و بخشهای خصوصی و دولتی صنعت جهانگردی ارایه دهد.